Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Просимо надати роз’яснення: чи повинен Відділ освіти (головний розпорядник коштів) передбачувати в кошторисі видатки на проходження періодичного медичного огляду працівників загальноосвітніх шкіл та закладів дошкільної освіти, чи даний медичний огляд повинен проводитись закладом охорони здоров’я безкоштовно. На даний час районна лікарня, де проводиться медогляд працівників освіти, наполягає щоб медогляд проводився за рахунок коштів загальноосвітніх шкіл та закладів дошкільної освіти. Лікарня трактує абзац другий пункту 2 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» наступним чином: «Витрати закладів та установ охорони здоров'я, повʼязані з проведенням обовʼязкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу (мається на увазі бюджетний заклад, працівники якого проходять медичний огляд) та установи охорони здоровʼя (тільки для працівників установи охорони здоровʼя)».

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку проведення обовʼязкових профілактичних медичних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обовʼязковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23 травня 2001 року № 559, «витрати закладів та установ охорони здоровʼя, повʼязані з проведенням обов'язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоровʼя».

Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів ОТГ, належать видатки на освіту. Оскільки у межах компетенції ради є утримання закладів освіти, засновником яких вона є, то відповідно кошти на проведення періодичних медичних оглядів працівників цих закладів мають бути закладені засновником (або уповноваженим ним органом, у Вашому випадку Відділом освіти) або у кошторисах закладів освіти, або перераховані установі охорони здоровʼя, що знаходиться на території адміністративної одиниці.

Аналітичний центр АМУ

1. Чи правильно ми розуміємо, що повноваження преміювання працівників школи, як технічних, так і педагогічних, належать виключно до компетенції директора закладу? Чи правильною є послідовність дій: директор видає наказ про преміювання працівника, а централізована бухгалтерія відділу освіти проводить відповідні нарахування і виплату? 2. Яким категоріям працівників передбачена надбавка за складність і напруженість у роботі, чи взагалі такий вичерпний перелік (йдеться за надбавку, що призначається до 50% від посадового окладу за наказом керівника, в межах фонду оплати праці, чи передбачена вона в однаковій мірі економісту, бухгалтеру, юристу відділу освіти)? 3. Відповідно до якого нормативно-правового акту відділ освіти має право здійснити перевірку фактичного проведення гурткових занять, а також перебування на робочому місці у робочий час працівників закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти? 4. Школи були передані у спільну власність ОТГ з 01.01.2018 року, в результаті проведеного аналізу виявилося, що має місце значна кількість випадків нефахового викладання предметів, наприклад, учитель математики викладає історію і т.д., хоча фахівці відповідної спеціальності у школах є. Директори мотивують таку ситуацію недостатньою кількістю тижневого навантаження для того чи іншого вчителя. Яким нормативним документом обґрунтувати недопустимість нефахового викладання в школах? Як на цю ситуацію може вплинути Відділ освіти?

Щодо механізму преміювання працівників закладу загальної середньої освіти

Відповідно до статті 143 Кодексу законів про працю України до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобовʼязаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

Відповідно до підпункту «в» пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій дано право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

При цьому враховуємо, що преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Відповідно до пункту 11 додатка до постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710 установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

Отже, керівник закладу загальної середньої освіти має право здійснити преміювання працівників закладу, якщо це передбачено колективним договором та у межах фонду оплати праці. При цьому преміювання самого керівника закладу знаходиться в компетенції органу управління освітою, у Вашому випадку Відділу освіти. Так, керівник закладу готує наказ та передає до централізованої бухгалтерії для здійснення відповідних виплат.

 

Щодо категорій працівників, яким передбачена надбавка за складність та напруженість у роботі

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, пунктом 4 якого регулюється можливість встановлення надбавок педагогічним працівникам. Зокрема, підпунктом 2 пункту 4 передбачено надбавку у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за складність, напруженість у роботі.

При цьому ці надбавки встановлюють працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, що мають статус національних.

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту» система освіти ‒ сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти. Вважаємо органи управління освітою такими, що належать до освітньої установи, а отже, на їх працівників також розповсюджується норма наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 щодо встановлення надбавки за складність, напруженість у роботі.

 

Щодо нормативно-правового регулювання повноважень відділу освіти на здійснення перевірки фактичного проведення гурткових занять, а також перебування на робочому місці у робочий час працівників закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про освіту» управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу здійснює, зокрема, засновник або уповноважений ним орган.

Оскільки фактичне проведення занять та робочий час працівників закладів освіти належним чином обліковуються і на підставі такого обліку здійснюється виплата заробітної плати (у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету), на виконання абзацу шостого частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник (уповноважений ним орган) має право здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти і приймати в межах своєї компетенції відповідні рішення.

 

Щодо нормативного документа, який регулює недопустимість нефахового викладання в школах

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України «Про загальну середню освіту» обов’язком закладу освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є створення умов для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти. У той же час згідно з абзацом шостим статті 36 Закону України «Про загальну середню освіту» контроль за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, знаходиться в межах компетенції органів управління освітою. Якщо під час перевірки буде виявлено невідповідність навчальних досягнень учнів Державним стандартам, у тому числі через відсутність відповідної фахової освіти у педагогічних працівників, органом управління освітою може бути рекомендовано керівнику закладу освіти привести до відповідності тарифікаційні списки. При цьому зауважуємо, що відповідно до Кодексу законів про працю України педагогічні працівники про зміну в оплаті праці мають бути попереджені за два місяці. На нашу думку, логічно провести такі перевірки до початку розподілу педагогічного навантаження педагогічних працівників на наступний навчальний рік.

Аналітичний центр АМУ

Відповідно до Постанови КМУ № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" Органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад (далі - органи опіки та піклування), які відповідно до законодавства провадять діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі - служби у справах дітей). Служба у справах дітей веде всю документацію і її дає на розгляд комісії з питань захисту прав дитини яка приймає рішення що носить рекомендаційний характер а основне рішення приймається органом опіки та піклування яким є виконавчий комітет або орган при якому створено комісію з питань захисту прав дитини, в нашому випадку,згідно нашого рішення, така комісія створена при міській раді, то в такому разі органом опіки та піклування є міська рада чи виконавчий комітет?
Доброго дня!
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» органами опіки та піклування є районні, районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні адміністрації, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.
 
Одна з філій опорного навчального закладу, який перейшов у комунальну власність ОТГ, знаходиться на території, яка не увійшла до складу ОТГ. Районна рада і сільська рада, на території якої знаходиться філія, відмовились від співфінансування. Що робити?

Відповідно до абзацу першого пункту 2 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (далі ‒ Положення), засновниками (співзасновниками) освітнього округу, опорного закладу та його філій можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради (далі ‒ засновники).

Згідно з абзацом другим пункту 1 Положення до складу округу можуть входити навчальні заклади незалежно від типу та форми власності, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади, що є опорними (далі ‒ опорні заклади). Відповідно до пункту 8 Положення опорний заклад, його філії діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, положення про філію), що розробляються відповідно до законодавства і затверджуються засновником опорного закладу.

Оскільки засновником опорного є сільська рада ОТГ, то в сфері її компетенції є не тільки управління опорним закладом, а й філіями, що входять до його структури.

Відповідно до частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються, зокрема, з районних бюджетів та бюджетів обʼєднаних територіальних громад, належать видатки на освіту, у тому числі загальну середню.

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 101 Бюджетного кодексу України Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах міжбюджетні трансферти, зокрема інші субвенції.

Така передача здійснюється на підставі спільних рішень відповідних рад і укладених договорів.

Договір є невід’ємною частиною рішення про надання субвенції. У договорі повинні бути обумовлені порядок, умови надання та напрями використання коштів субвенції, що була надана.

Передача коштів між місцевими бюджетами повинна бути відображена при плануванні бюджетів як тих органів, що передають кошти, так і тих органів місцевого самоврядування, що отримують відповідні міжбюджетні трансферти.

Враховуючи вищезазначене, забезпечення освітніми послугами учнів, які проживають та відвідують філію опорного закладу, повинно здійснюватися на підставі та у спосіб, що передбачені чинним законодавством з додержанням відповідних умов.

Аналітичний центр АМУ

Міська рада має на меті створення комунального некомерційного підприємства спортивного профілю, яке згідно зі Статутом буде працювати з дітьми, молоддю та іншими категоріями населення. Чи обовʼязково це підприємство підпорядковувати відділу освіти та/або підзвітність, підпорядкування та підконтрольність покласти на засновника ‒ міську раду? Дякую.

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій. Оскільки рада має на меті утворити заклад спортивного напряму, то згідно з абзацом девʼятим частини першої статті 15 Закону України «Про позашкільну освіту» цей заклад знаходиться в сфері діяльності позашкільної освіти. Отже, відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту» рада на правах засновника може прийняти рішення про створення такого закладу.

Згідно з абзацом сьомим частини другої статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту» органи місцевого самоврядування належать до органів управління позашкільної освітою щодо утворених ними комунальних закладів позашкільної освіти. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до загальної компетенції сільських, селищних та міських рад належить, зокрема, затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно рада приймає рішення щодо компетенцій утворених органів.

Таким чином, заклад позашкільної освіти може бути переданий до компетенції як відділу освіти, так й іншого виконавчого органу. Наприклад, відділу культури, молоді та спорту (якщо такий утворений), або залишити підпорядкування виконавчому комітету ради.

Аналітичний центр АМУ

Чи реєструється відділ освіти ОТГ в Єдиному державному реєстрі?

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань» Законом регулюються відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб ‒ підприємців.

Отже, якщо відділ освіти є юридичною особою, то на нього розповсюджується дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань».

Аналітичний центр АМУ

Чи може бути призначена компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (84 роки),якщо вони ходячі, а не лежачі? Особи мають ряд хвороб: цукровий діабет, артроз колінного суглоба, гіпертонічна хвороба 2, остерохондроз.

Підставою для призначення виплати відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2004 № 558, є висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду і не здатна до самообслуговування.

За рахунок якого бюджету фінансується відшкодування на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС?

Безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування здійснюється за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам або за рахунок коштів місцевих бюджетів (у випадку прийняття окремої програми)

«Порядком призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27 грудня 2001 р. передбачено, що документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто. Одночасно, главою 17 ЦК України та Порядком вчинення нотаріальних дії нотаріусами України (згідно якого дії, які належить вчинити представнику за довіреністю, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними), не передбачено будь-яких виключень щодо можливості оформлення державних допомог представниками. В зв’язку із неоднорідним застосуванням зазначених положень, просимо надати роз’яснення, чи є можливим подання документів/заяв для оформлення державних допомог представниками на підставі нотаріально оформлених довіреностей. Заздалегідь вдячні за відповідь.

На сьогодні чинне законодавство не передбачає подачу документів за довіреністю чи в іншій формі представництва для оформлення відповідної допомоги. Лише особисто.

Чи має право Управління освіти покласти відповідальність на завідувача дошкільного закладу, який не має економічної освіти, оприлюднювати плани закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу, якщо при Управлінні освіти є відповідальна особа, яка проводить цю роботу в загальноосвітніх закладах?

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю. При цьому відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 10 цього Закону відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).

Якщо керівник закладу дошкільної освіти не є головою, секретарем тендерного комітету замовника або уповноваженою особою, то він не може оприлюднювати плани закупівель.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)