07 / Листопад, 2016

    Асоціація міст України направила висоновки до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо надання проекту Закону України «Про професійну освіту в Україні» (реєстр. № 5160 від 22.09.2016 р., н. д. Добродомов Д. Є. та ін.) та альтернативного проекту Закону України «Про професійну освіту» (реєстр. № 5160-1 від 10.10.2016 р., Кабінет Міністрів України). Проаналізувавши нормативно-правові акти, експерти АМУ зазначають:

       Щодо проекту Закону «Про професійну освіту в Україні» (реєстр. № 5160 від 22.09.2016 року; н. д. – Д. Добродомов та ін.) (далі – Законопроект № 5160).

       Законопроектом № 5160 пропонується визначити правові, організаційні та фінансово-економічні засади функціонування і розвитку системи професійної освіти в Україні, створити умови для професійної самореалізації особистості та задовольнити потреби ринку праці, суспільства та держави у кваліфікованих кадрах.

      Асоціація міст України підтримує внесення до переліку засновників закладів професійної освіти органів місцевого самоврядування та сформульовані частиною третьою статті 7 Законопроекту № 5160 права засновників на прийняття ними управлінських рішень щодо закладів комунальної власності.

       Визначені частиною четвертою статті 11 Законопроекту № 5160 повноваження засновника закладу професійної освіти відповідають чинним нормам статей 29 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо управління закладами комунальної власності та щодо повноважень у галузі освіти.

       Зважаючи на вище викладене, проект Закону «Про професійну освіту в Україні» (реєстр. № 5160) підтримується Асоціацією міст України без зауважень.

       Щодо проекту Закону України «Про професійну освіту» (реєстр. № 5160-1 від 10.10.2016 р., Кабінет Міністрів України) (далі – Законопроект № 5160-1).

       Альтернативним Законопроектом № 5160-1 пропонується врегулювати питання щодо удосконалення управління професійною освітою шляхом можливості делегування місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування функцій управління професійно-технічними навчальними закладами. Це, на думку авторів Законопроекту, сприятиме посиленню ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих кадрах. Асоціація міст України вважає за необхідне висловити деякі зауваження щодо змісту альтернативного законопроекту.

        Щодо повноважень органів місцевого самоврядування у сфері професійної освіти.

       Частиною першою статті 17 Законопроекту № 5160-1 одним із засновників закладів професійної освіти визначено органи місцевого самоврядування обласного рівня, які згідно з абзацом четвертим частини четвертої цієї ж статті мають повноваження щодо «створення, реорганізації або ліквідації закладів професійної освіти». Однак у частині п’ятій статті 23 проекту Закону визначено, що «заснування, реорганізація та ліквідація комунальних закладів професійної освіти здійснюється за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти», що відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» суперечить повноваженням органів місцевого самоврядування з управління комунальним майном. Окрім цього, звертають увагу екперти, що відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом. У даному випадку розпорядження комунальною власністю – це виключна компетенція органів місцевого самоврядування.

      АМУ прооить вилучити норму щодо погодження заснування, реорганізації та ліквідації комунальних закладів професійної освіти з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

       Також екперти зауважують, що у частині першій статті 17 Законопроекту № 5160-1 серед засновників у переліку, крім органів місцевого самоврядування обласного рівня, відсутні міські ради міст обласного значення, які відповідно до норм Бюджетного кодексу здійснюють фінансування професійно-технічної освіти. Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» власним повноваженням сільських, селищних, міських рад визначено забезпечення здобуття професійно-технічної освіти у державних та комунальних навчальних закладах. Запропонована Законопроектом № 5160-1 редакція статті 17 суттєво обмежує таке право відповідних органів місцевого самоврядування на заснування закладів професійної освіти, що є можливим у перспективі. Відповідно запропоновано передбачити у переліку засновників закладів професійної освіти органи місцевого самоврядування будь-якого рівня, виклавши частину першу статті 17 проекту Закону № 5160-1 у такій редакції:

       «1. Засновниками закладу професійної освіти можуть бути:

центральні органи виконавчої влади;

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

Органи місцевого самоврядування;

фізичні та/або юридичні особи.».

        Щодо фінансування з державного бюджету на здобуття професійної освіти за професійними кваліфікаціями загальнодержавного значення.

    Відповідно до абзацу третього частини другої статті 47 проекту Закону здобуття професійної освіти за професійними кваліфікаціями (професіями, спеціальностями) загальнодержавного значення фінансуються з державного бюджету. Погоджуємось із тим, що певні спеціальності є дефіцитними в Україні і потребують державної підтримки. Однак, на думку екпетів, стаття не містить норми фінансування таких спеціальностей із інших джерел, наприклад, за кошти фізичних чи юридичних осіб, оскільки попит на ці професії може зрости, а державне замовлення обмежуватиме кількість студентів, які навчатимуться за професійними кваліфікаціями загальнодержавного значення. Запропоновано передбачити таку можливість.

      Поряд із тим АМУ підтримала виділення освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття повної загальної середньої освіти та фінансування з державного бюджету, спрямоване на здобуття професійної освіти у закладах професійної освіти соціальної реабілітації.

      Асоціація міст України підтримує проект Закону України «Про професійну освіту» (реєстр № 5160-1) із урахуванням зауважень, викладених вище.

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)