Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Особа подала декларацію через сайт НАЗК типу "КАНДИДАТА НА ПОСАДУ" перед проходженням конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування. Чи повинна така особа, після перемоги у конкурсі, перед призначенням на посаду подати ЩОРІЧНУ декларацію за минулий рік?
Загальні вимоги щодо обов’язку подання декларацій особами, які претендують на зайняття вакантної посади в органі місцевого самоврядування, передбачені в абз. 1 частини 3 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII. Ключовим визначенням терміну подання відповідної декларації є «... до призначення або обрання на відповідну посаду…». З урахуванням Роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 р. №3 (із змінами та доповненнями) вважаємо, що саме у переможця конкурсу виникає обов’язок подання декларації  особи, яка претендує на зайняття вакантної посади «Кандидат на посаду». При цьому така декларація має бути подана не пізніше заяви про призначення на посаду. 
Слід відзначити, що інших особливостей щодо процедури подання декларацій для кандидатів на вакантну посаду в органах місцевого самоврядування законодавством не передбачено, як це передбачено для кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби. Саме Законом України «Про державну службу» (стаття 25) передбачено обов’язок особи, яка бажає зайняти вакантну посаду державної служби,  подання щорічної декларації разом із заявою про участь у конкурсі і декларацію як кандидата на посаду із зазначенням конкретної назви посади після перемоги у конкурсі. 
Водночас звертаємо Вашу увагу, що офіційні роз’яснення з питань декларування має право надавати виключно  Національне агентство з питань запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики.
 
Чи можна сесією сільської ради 9 ранг змінить на 13 ранг?
Не можна. Статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 2493-III прямо заборонено радам чи сільським, селищним, міським головам, головам обласних, районних, районних у містах радах позбавляти посадових осіб органів місцевого самоврядування рангів. Таке право надано виключно суду.
Чи може міський голова винести на розгляд ради питання щодо встановлення премїй секретарю ради та його заступникам ?
Відповідно до ч.1 ст. 5 Закону України «Про оплату праці» організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на національному рівні; галузевих, територіальних угод; колективних договорів; трудових договорів; грантів.
Частиною третьою ст. 21 Закону України «Про  службу в органах місцевого самоврядування» встановлено, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України.
Основним підзаконним нормативним актом, який регулює відносини у сфері оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування є  Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 № 268  Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.
Як вбачається зі структури нормативних актів, на підставі яких організовується оплата праці, локальні акти з питань праці приймаються на підставі законодавства і не мають суперечити нормам, викладеним в нормативно-правових актах вищої юридичної сили.
У міській раді на даний час діють два локальних нормативних акта з питань праці – Положення про преміювання від 2012 року та колективний договір від 2016 року. Обидва документа по різному визначають механізм преміювання секретаря ради та суб’єкта, який здійснює преміювання, а також лише в одному закріплений механізм преміювання заступників міського голови. З огляду на ієрархію нормативно-правових актів за їх юридичною силою обидва документа не відповідають положенням абз. 3 п.6 Постанови КМУ № 268 «Преміювання секретарів сільських, селищних, міських рад, заступників сільських, селищних, міських голів, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, старост, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці за рішенням сільського, селищного, міського голови».  Отже, підзаконним нормативно-правовим актом здійснення преміювання секретаря та заступників міського голови віднесено до повноважень міського голови.
В даній ситуації вважаємо, що було б доречніше затвердити рішенням міської ради певні критерії преміювання та розмір премій, шляхом внесення змін до існуючого Положення або ж шляхом прийняття нового. Зазначене упорядкує існуючий конфлікт між локальними актами з питань праці та визначить певні або особливі критерії  преміювання для секретаря ради та заступників.
Чи обов'язково виствітлювати на сайті міської ради 1.усі посадові обов'язки працівників установи; 2. чи повинні зберігатися проекти рішень сесій та виконкому після їх прийняття. Якщо згідно "порядку забезпечення доступу до публічної інформації" та Регламенту роботи ради це не передбачено.

1.    Перелік інформації, яка обов’язково має розміщуватися на сайті,
визначений у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Там, зокрема, передбачено оприлюднення інформації про організаційну
структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями
діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,
порядок та механізм їх витрачання тощо) розпорядників інформації  (п.1
частини 1) та про основні функції регіональних підрозділів суб’єктів владних
повноважень (п. 11 частини 1). Але не вимагається розміщувати інформацію про
посадові обов’язки працівників установи. Отже, посадові інструкції
працівників на сайті можуть бути розміщені, але законом це не вимагається.
2.    Частиною 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» передбачено оприлюднення проектів нормативно-правових актів,
рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою
прийняття. Оприлюднення проектів здійснюється для можливості ознайомлення з
ними зацікавленої громадськості та внесення пропозицій щодо їх
удосконалення. Інформація про врахування думки громадськості в остаточно
прийнятому документі, про хід його погодження, отримані та враховані чи не
враховані зауваження може являти публічний інтерес. Тому необхідність, місце
та терміни зберігання проектів рішень після їх прийняття в залежності від
їхньої цінності має визначатися внутрішніми документами відповідних органів
місцевого самоврядування. При цьому слід керуватися наказом Мінюсту,
розміщеним за цією адресою
https://www.osgrm.ua/posibnyky-video/zakony-pro-arhivy/pro-zatverdzhennya-pravyl-organizatciyi-dilovodstva-ta-arkhivnogo-zberigannya-dokumentiv/
 

Чи обов’язково має бути номер на печатці старостинського округу? Крім цього планується, що спеціалісти відділу надання адміністративних послуг, які працюють у старостинських округах, будуть проводити в селах державну реєстрацію актів цивільного стану. Якою гербовою печаткою (з номером чи без) вони мають користуватися?

Поставлені  питання врегульовані наказом Мін'юсту від 11.11.2011 року №
3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими
особами органів місцевого самоврядування".
Як витікає з цього наказу, печатка кожного старости повинна мати номер, яким
вона відрізняється від номерів печаток інших старост.
Нотаріальні дії, вчинювані іншими уповноваженими на те посадовими особами
органу місцевого самоврядування, посвідчуються гербовою печаткою
відповідного органу місцевого самоврядування - тобто, як можна розуміти,
ради або її виконавчого комітету.
Раджу ознайомитися з повним текстом зазначеного наказу, розміщеним за
адресою. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11
 

У зв'язку із початком передвиборчої агітації, чи повинні політичні партії і представники кандидатів у президента звертатися до місцевих рад, щодо отримання дозволу на розміщення на території ради агітаційного намету і яка повинна бути відповідь місцевої ради.

Законами "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів
України" лише передбачено таку форму агітації, як "встановлення агітаційних
наметів", однак в цих законах відсутні будь-які норми, які б регулювали таке
встановлення.
В той же час частиною 5 статті 55 закону "Про місцеві вибори" передбачено,
що "встановлення агітаційних наметів для проведення заходів передвиборної
агітації ... не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування".
Тож, вважаю, до ради ніхто не має з цього питання звертатися за дозволом.
Патрульна поліція може, на мій погляд, робити агітаторам зауваження, якщо
встановлений намет заважає руху транспорту чи пішоходів.

Чи підлягають щорічному оцінюванню в.о.старости, керуючий справами, заступник селищного голови в ОТГ?

Щорічне оцінювання службовців МС в ОМС зазвичай проводиться відповідно до
прийнятого відповідною радою Положення на основі Типового положення про
проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого
постановою КМУ від 26 жовтня 2001 р. N 1440.
Пунктом 2 Типового положення визначено, що:
"2. Атестації   підлягають    посадові    особи    місцевого
самоврядування  УСІХ РІВНІВ,  у  тому  числі  ті,  які  внаслідок
організаційних  змін обіймають посади менше ніж один рік,  якщо їх
службові обов'язки не змінилися.
     НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ атестації  сільські,  селищні,  міські  ГОЛОВИ,
голови  районних  у  містах,  районних,  обласних  рад,  СЕКРЕТАРІ
сільських, селищних, міських рад, СТАРОСТИ, працівники патронатної
служби,  особи,  які перебувають на займаній посаді менше ніж один
рік,  молоді  спеціалісти,  вагітні  жінки, чи жінки, які працюють
менше  ніж  один  рік  після  виходу  на  роботу  з  відпустки  по
вагітності  і  пологах  чи  догляду за дитиною, особи, прийняті на
роботу  на  визначений термін".
Таким чином, керуючий справами, заступник голови, в.о.старости, як не
віднесені Типовим положенням до осіб, що не підлягають, щорічне оцінювання
мають проходити.
Втім, це лише Типове положення, воно носить рекомендаційний характер. І
місцеве положення, прийняте радою, може від нього відрізнятися.
 

До якої категорії ( до VI або VII) віднести посаду начальника загального відділу селищної ради об'єднаної громади

Постановою КМУ від 26 жовтня 2001 р. N 1441 посади керівників відділів
селищних рад віднесено до шостої категорії.
 

Чи є можливість працевлаштування в органах місцевого самоврядування без конкурсу випускників НАДУ після закінчення навчання за договорами

Така можливість є. Але тільки тих, які вступили до НАДУ до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. № 674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та продовжують навчання за спеціальностями "Державне управління", Публічне управління та адміністрування". Вони працевлаштовуються на умовах, що були визначені до набрання чингсті зазначеною постановою, тобто відповідно до Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою КМУ від 01.04.2013 р. № 255. Обгрунтування цього надано Нацдержслужбою в листі від 02.02.2018 р. № 843/13-18 (завантажити).

Відповідно до частини третьої Перехідних положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»: «3.У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання». У абзаці четвертому частини першої статті 8-3 зазначеного закону вказано, що за сільським, селищним головою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, який виконує обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного скликання, зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання. У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів змін до постанови від 09.03.2006 р. № 286, якими істотно підвищено посадові оклади службовцям місцевого самоврядування, включно зі старостами, практики органів місцевого самоврядування ОТГ задають питання: 1.Чи поширюється підвищення посадових окладів старост також і на в.о. старост? 2.Чи стосується положення закону про умови оплати праці в.о. старост громад, що приєдналися, також в.о. старост громад, що об’єдналися за звичайним механізмом?

Випадок в.о. старости є виконанням обов’язків за вакантною посадою. Оскільки законодавством України питання оплати такої праці досі не врегульовано, практики, консультанти продовжують посилатися на затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. № 820/39 Роз’яснення Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового замісництва». В частині другій цього документа вказано, що «При призначенні працівника … виконувачем обов’язків за вакантною посадою оплата праці здійснюється за цією посадою».

Отже, посадовий оклад в.о. старости, незалежно від того, за яким механізмом (приєднання чи об’єднання) відбулося входження територіальної громади до складу ОТГ, повинен дорівнювати посадовому окладу старости, визначеному у відповідній графі додатку 50 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)