Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Яким чином юридично правильно врегулювати заміну посади "завідуюча" закладом дошкільної освіти на посаду "директор" (затвердження статуту в новій редакції, запис в трудовій про зміну посади...)?

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти. При цьому заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 13 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про освіту» необхідно закладам освіти здійснити переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Ідеться про затвердження засновником статуту закладу дошкільної освіти у новій редакції.

У той же час для зміни назви посади користуємось таким алгоритмом:

Частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю України передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівника мають повідомити не пізніше ніж за два місяці. Отже, засновник або уповноважений ним орган має видати розпорядчий документ про повідомлення завідувача дошкільного навчального закладу про зміну найменування його посади на директора закладу дошкільної освіти.

Про зміну назви посади керівника на підставі розпорядчого документа засновника або уповноваженого ним органу (органу управління освітою) робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінюсті 17.08.1993 за № 110. Наприклад:

№ 

Дата

Відомості про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу і про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

Число

Місяць

Рік

1

 

2

 

3

4

10

15

08

2013

Прийнято на посаду завідуючої дошкільним закладом

Наказ від 15.08.2013 № 94-К

11

04

12

2017

Назву посади змінено на «директора закладу дошкільної освіти»

Наказ від 04.12.2017 № 125-К

Водночас працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці, оскільки пунктом 2.5 Інструкції № 58 передбачено, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки.

Аналітичний центр АМУ

Одним із структурних підрозділів селищної ради є відділ освіти. До штатного розпису входить три посади: начальник відділу освіти, методист, спеціаліст 1 категорії з питань культури, молоді та спорту. Скажуть, будь ласка, чи є у такому випадку методист держслужбовець чи педагогічний працівник? Які нормативні документи можуть це підтвердити? Як повинна здійснюватись оплата праці?
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно до п. 1.3. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 засновником районного (міського) методичного кабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 14.12.2016 року, оплата праці методиста встановлюється у межах 10-14 тарифного розряду, а завідувача – 15-18 тарифного розряду.

Окрім того, посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

Чи затвердження статутів закладів освіти у новій редакції, з приведенням назв закладів до норм нового Закону України "Про освіту" вважається утворенням нового навчального закладу, і є підставою для призначення керівників на конкурсній основі?

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти. При цьому заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 13 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про освіту» необхідно закладам освіти здійснити переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.

При цьому згідно із статтями 25, 66 Закону України «Про освіту» питання заснування закладів освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами, а також їх реорганізації та ліквідації належить до виключно компетенції засновника (органу місцевого самоврядування). Переоформлення статуту є фактично викладенням його тексту у новій редакції, що затверджується засновником, і не повʼязано з утворення нового закладу освіти.

Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу. У статті 36 Кодексу Законів про працю України викладено підстави розірвання трудового договору. При цьому затвердження статуту закладу у новій редакції не належить до підстав розірвання трудового договору.

Отже, затвердження статуту закладу освіти у новій редакції не є підставою для утворення нового закладу освіти і відповідно звільнення керівника закладу освіти та оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти.

Аналітичний центр АМУ

 

Чи можливо призначити заступника директора з навчально-виховної роботи, якщо вища освіта (магістр), але не педагогічна, має стаж роботи: 2 роки майстер виробничого навчання, 1 рік заступника директора з навчально-виховної роботи в професійному ліцеї.

Відповідно до частини другої статті 58 Закону України «Про освіту» на посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

Згідно з частиною пʼятою статті 58 Закону України «Про освіту» особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

При цьому особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності).

Трудові відносини системи загальної середньої освіти також регулює Закон України «Про загальну середню освіту». Відповідно до частини першої статті 24 цього Закону педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Отже, Ви можете призначити на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи зазначену вище особу строком на 1 рік, яка надалі зможе продовжити працювати на цій посаді після присвоєння їй професійної кваліфікації педагогічного працівника закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту.

Аналітичний центр АМУ

При виконавчому комітеті ради створено відділ освіти як не юридичну особу. Чи можна методистів методичного кабінету відділу призначати як працівників відділу освіти виконавчого комітету? Якщо так – який статус вони матимуть (службовці, педпрацівники, обслуговуючий персонал, посадова особа ОМС...)

Щодо створення методичного кабінету при відділі освіти

Забезпечення системи науково-методичного супроводу навчальних закладів регулюють частина друга статті 19 Закону України «Про освіту», стаття 42 Закону України «Про загальну середню освіту», підпункт 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (далі – Типове положення), затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно до п. 1.3. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 засновником районного (міського) методичного кабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

Отже, рішення про створення методичного кабінету у відділі освіти приймає рада, і це відповідає нормам чинного законодавства.

 

Щодо призначення методистів міського методичного кабінету

При утворенні методичного кабінету рада приймає рішення щодо введення до структури відділу освіти нового підрозділу – методичного кабінету, а також затверджує штатний розпис відділу освіти у новій редакції.

Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Окрім того, посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

У місті обласного підпорядкування нараховується 2724 дитини віком від 2 до 18 років, чи може утворюватися інклюзивно-ресурсний центр, коли місто знаходиться за 45 км. від обласного центру?

Відповідно до пункту 3 Положення про інклюзивно-ресурсний центр (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545, «засновниками центрів є представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські, районні у містах (у разі їх утворення) ради». Згідно з пунктом 4 Положення «центри утворюються з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), та не більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста)».

Отже, зважаючи на кількість дітей Вашого міста достатньо утворення рішенням міської ради одного інклюзивно-ресурсного центру. При цьому варто враховувати, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключною компетенцією міської ради є «затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання». При затвердженні штатного розпису інклюзивно-ресурсних центрів рекомендуємо врахувати, що відповідно до пункту 6 частини першої статті 1032 проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 7116 від 15.09.2017 р.) перелік типів навчальних закладів, на які у 2018 році також буде спрямовано освітню субвенцію, доповнено інклюзивно-ресурсними центрами.

Аналітичний центр АМУ

 

Відповідно до частини третьої Перехідних положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»: «3.У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання». У абзаці четвертому частини першої статті 8-3 зазначеного закону вказано, що за сільським, селищним головою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, який виконує обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного скликання, зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання. У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів змін до постанови від 09.03.2006 р. № 286, якими істотно підвищено посадові оклади службовцям місцевого самоврядування, включно зі старостами, практики органів місцевого самоврядування ОТГ задають питання: 1.Чи поширюється підвищення посадових окладів старост також і на в.о. старост? 2.Чи стосується положення закону про умови оплати праці в.о. старост громад, що приєдналися, також в.о. старост громад, що об’єдналися за звичайним механізмом?

Випадок в.о. старости є виконанням обов’язків за вакантною посадою. Оскільки законодавством України питання оплати такої праці досі не врегульовано, практики, консультанти продовжують посилатися на затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. № 820/39 Роз’яснення Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового замісництва». В частині другій цього документа вказано, що «При призначенні працівника … виконувачем обов’язків за вакантною посадою оплата праці здійснюється за цією посадою».

Отже, посадовий оклад в.о. старости, незалежно від того, за яким механізмом (приєднання чи об’єднання) відбулося входження територіальної громади до складу ОТГ, повинен дорівнювати посадовому окладу старости, визначеному у відповідній графі додатку 50 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268.

Відповідно до Закону України «Про освіту» на посаду керівника закладу (ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ) приймає та звільняє з посади засновник або уповноважений ним орган. 1. Чи необхідно Положення про призначення керівників закладів освіти затверджувати рішенням сесії міської ради? 2. Чи може управління освіти і науки виконкому міської ради своїм наказом призначати керівників на підставі Положення, затвердженого виконкомом міської ради? 3. Чи може управління освіти і науки виконкому міської ради оголошувати конкурс на заміщення вакантної посади закладу повної загальної середньої освіти на підставі Положення, затвердженого виконкомом міської ради, чи це положення необхідно затверджувати рішенням сесії міської ради?

Щодо необхідності затверджувати Положення про призначення керівників закладів освіти затверджувати рішенням сесії міської ради

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

При цьому Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

 

Щодо можливості управління освіти і науки виконкому міської ради своїм наказом призначати керівників на підставі Положення, затвердженого виконкомом міської ради

Оскільки виконавчий комітет міської ради не є засновником закладу загальної середньої освіти, то відповідно прийняте виконавчим комітетом міської ради рішення про затвердження попередньої редакції Положення про призначення керівників навчальних закладів із набуттям чинності Закону України «Про освіту» втрачає чинність. Так, має бути підготовлене у новій редакції Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти (та інших комунальних закладів освіти) та затверджене міською радою, що є засновником.

 

Щодо можливості управління освіти і науки виконкому міської ради оголошувати конкурс на заміщення вакантної посади закладу повної загальної середньої освіти на підставі Положення, затвердженого виконкомом міської ради, чи це положення необхідно затверджувати рішенням сесії міської ради

Зважаючи на вище викладене, вважаємо, що, до моменту прийняття міською радою рішення про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти та його оприлюднення, управління освіти і науки виконавчого комітету міської ради не може оголошувати конкурс на заміщення вакантної посади закладу повної загальної середньої освіти.

До моменту оголошення конкурсу та призначення відповідно до його умов керівника закладу загальної середньої освіти функціональні обовʼязки керівника має виконувати виконувач обовʼязків, який призначається тимчасово на період проведення конкурсу.

Аналітичний центр АМУ

 

Підкажіть, будь ласка, чи може відділ освіти подовжувати контракт директору школи, згідно з новим Законом «Про освіту»? Якщо так, то на який термін?

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», передбаченими Прикінцевими положеннями Закону України «Про освіту», передбачено: керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Під час продовження контракту з керівником закладу загальної середньої освіти пропонуємо врахувати позицію Міністерства освіти і науки України, висловлену Міністром Л. Гриневич та викладену за посиланням:

http://www.auc.org.ua/novyna/usih-dyrektoriv-shkil-perevedut-na-strokovi-ugody

Аналітичний центр АМУ

Щодо вимог районної адміністрації здійснювати ОТГ міжбюджетні трансферти районній адміністрації на забезпечення харчування дітей, які проживають на території ОТГ

Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» безкоштовним харчуванням забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учні 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Згідно з пунктом 5 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 02.02.2011 року (далі – Порядок), пільговим харчуванням за рахунок бюджетних коштів забезпечуються також учні, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування. Відповідно до абзацу шостого пункту 5 Порядку органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України видатки на загальну середню освіту, зокрема заклади загальної середньої освіти, здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад. Згідно зі частиною третьою статті 56 Закону України «Про освіту» організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах комунальної форми власності покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів. Оскільки навчальні заклади, розташовані на території району, підпорядковуються районній державній адміністрації, вважаємо, що організація харчування дітей, у тому числі пільгових категорій, належить до компетенції районної державної адміністрації і має здійснюватись виключно з районного бюджету.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)