23 / Жовтень, 2018

Асоціація міст України проаналізувала проект Закону України «Про повну загальну середню освіту» (далі ‒ Законопроект), надісланий листом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2018 року №1/12-7333, та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Щодо нормативу «достатньої кількості» закладів освіти

В абзаці четвертому частини першої статті 1 Законопроекту одним із шляхів забезпечення доступності освіти є наявність достатньої кількості закладів освіти, що забезпечують безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти. Поряд із тим не визначено, яким нормативом буде передбачено «достатню кількість». Просимо визначити такий норматив.

Щодо механізмів фінансування груп подовженого дня

Абзацом другим частини девʼятої статті 12 Законопроекту передбачено, що групи подовженого дня для дітей, які здобувають початкову освіту в державних і комунальних закладах освіти, фінансуються за кошти державного та місцевого бюджетів. Ця норма не визначає конкретного суб’єкта оплати таких видатків. З метою дотримання прав педагогічних працівників на гідну оплату праці пропонуємо абзац другий частини девʼятої статті 12 Законопроекту викласти в такій редакції: «Оплата праці педагогічних працівників груп подовженого дня здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції.».

Щодо запровадження обовʼязкової наявності затверджених індивідуальних навчальних планів учнів

Частиною другою статті 14 Законопроекту з метою забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів передбачено обовʼязкове запровадження індивідуального навчального плану для кожного учня, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із ним та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником. Вважаємо, що запровадження обовʼязкової наявності затверджених індивідуальних навчальних планів для кожного учня призведе до надмірного завантаження паперовою роботою закладів освіти. Розгляд, укладання та затвердження таких індивідуальних навчальних планів може призвести до затримки початку освітнього процесу й негативно вплинути на якість освіти. Пропонуємо норму щодо наявності індивідуального навчального плану не визначати обов’язковою для всіх здобувачів, а передбачити її як право здобувача освіти та його батьків. Також пропонуємо визначити випадки, у яких здобувач освіти та його батьки можуть скористатись таким правом.

Щодо складу конкурсної комісії з проведення конкурсу з обрання керівника закладу освіти

Абзацом третім частини четвертої статті 39 Законопроекту пропонується до складу конкурсної комісії, що затверджується засновником закладу освіти, включити представників відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України. Однак представники місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України не знаходяться в підпорядкування засновника закладу освіти, а отже, засновник закладу освіти не може самостійно визначати представників відповідних органів.

Окрім того, вважаємо, що обовʼязковість включення представників відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України є додатковою формою контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Таким чином це є прямим втручанням у повноваження органів місцевого самоврядування і суперечить статті 29, частині другій статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Просимо абзац третій частини четвертої статті 39 Законопроекту виключити.

Щодо забезпечення права на проходження сертифікації вчителів

У частині четвертій статті 49 Законопроекту визначено, що право на проходження сертифікації мають учителі, які, окрім іншого, мають педагогічне навантаження. На нашу думку, така норма потребує уточнення з метою допущення вчителя до сертифікації лише за тим предметом, з якого він, власне, має таке педагогічне навантаження. Адже звертаємо увагу, що у частині третій статті 49 Законопроекту зазначено, що сертифікація передбачає моніторинг роботи вчителя (вивчення практичного досвіду вчителя). Зважаючи на це, пропонуємо частину четверту статті 49 Законопроекту викласти у такій редакції: «Право на проходження сертифікації мають учителі, які працюють не менше двох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та мають відповідне педагогічне навантаження.».

Щодо уточнення формулювань

Абзацами четвертим-пʼятим частини другої статті 54 Законопроекту визначено, що центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки «розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України формулу розрахунку нормативів фінансового забезпечення закладів освіти, достатнього для виконання вимог державних стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»; а також «розробляє і подає на затвердження Кабінету Міністрів України формули розподілу освітніх субвенцій та інших трансфертів з державного бюджету на загальну середню освіту місцевим бюджетам». Оскільки поняття «формули» не завжди розкриває зміст необхідного нормативного документа, пропонуємо після слів «формулу» додати «та/або методику».

Щодо дублювання повноважень у сфері нагляду (контролю) у сфері освіти

Статтею 55 Законопроекту визначено одним із повноважень центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів вивчення діяльності органів місцевого самоврядування. У той же час абзацом другим частини другої статті 56 Законопроекту у повноваженнях місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів з питань освіти, окрім іншого, пропонується визначити здійснення моніторингу роботи та рішень органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, що, по суті, є дублюванням функцій центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів. Зважаючи на це, просимо абзац другий частини другої статті 56 Законопроекту виключити.

Щодо визначення назв органів, яким надаються повноваження у сфері освіти

У статті 56 Законопроекту подано перелік органів, яким надаються повноваження у сфері освіти. До них віднесено Верховну Раду Автономної Республіки Крим, місцеві ради, місцеві державні адміністрації, їх структурні підрозділи з питань освіти, органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи. Зауважуємо, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до системи місцевого  самоврядування, крім іншого, належать сільська, селищна, міська ради, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради та ін. Таким чином поняття «орган місцевого самоврядування» є ширшим поняттям за поняття «місцева рада», «виконавчі органи». Зважаючи на це, пропонуємо вжиті у редакції цієї статті назви «місцеві ради» та «виконавчі органи» виключити та залишити єдину назву: «органи місцевого самоврядування».

Щодо уточнення меж фінансової автономії закладів освіти

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 59 Законопроекту фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів полягає у самостійному, у межах, установлених затвердженими кошторисами, здійсненні витрат, зокрема, на: «встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій, інших видів стимулювання та відзначення працівників;». При цього зауважуємо, що наявність тих чи інших доплат, надбавок визначається законодавством України. Заклад освіти може лише у межах доведеного фонду оплати праці регулювати їх розмір. Зважаючи на це, пропонуємо абзац четвертий частини першої статті 59 Законопроекту викласти у такій редакції:

«встановлення розмірів доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій, інших видів стимулювання та відзначення працівників;».

Щодо платних освітніх послуг

Частиною шостою статті 10 Законопроекту передбачено заборону під час освітнього процесу проводити платні заходи чи надавати платні послуги, що дублює абзац другий частини пʼятої статті 59 цього ж Законопроекту. Пропонуємо усунути таке дублювання.

Щодо доповнення розділу «Прикінцевих та перехідних положень» Законопроекту

З метою попередження ризиків, повʼязаних із значним відтермінуванням прийняття нормативів фінансового забезпечення закладів освіти, пропонуємо розділ «Прикінцевих та перехідних положень» Законопроекту доповнити частиною шостою у такій редакції:

«6. Центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки подати протягом трьох місяців до Кабінету Міністрів України проект акта про затвердження формули та/або методики розрахунку нормативів фінансового забезпечення закладів освіти, достатнього для виконання вимог державних стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.».

Зважаючи на це, Асоціація міст України в межах своєї компетенції підтримала проект Закону України «Про повну загальну середню освіту» та звернулась до розробника з проханням врахувати пропозиції, зазначені вище.

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)