Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи виплачується матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань обслуговуючому персоналу ДНЗ та ЗНЗ?

Щодо виплати допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам

Абзацом сьомим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» передбачено виплату лише педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Відповідно до бюджетного законодавства оплата праці непедагогічних працівників здійснюється за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів. Так, згідно з пунктами 22, 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засновником закладів освіти, тобто радою, може бути прийнято рішення про виділення коштів із місцевого бюджету на виплату допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам та встановлено обсяг цієї допомоги.

 

Щодо допомоги на вирішення соціально-побутових питань

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» заохочувальні, компенсаційні і гарантійні виплати встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом. Вважаємо матеріальне вирішення соціально-побутових питань таким, що належить до заохочувальних виплат.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 38 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат. Отже, у випадку необхідності одержати матеріальну допомогу особа має звернутись до первинної профспілкової організації закладу.

Аналітичний центр АМУ

Хто повинен призначати на посади керівників загальноосвітніх закладів ОТГ: сільська рада рішенням чи сільський голова розпорядженням? І яким актом затверджується посадова інструкція директора ЗОШ: рішенням сільради чи розпорядженням голови? Відділ освіти як юридична особа не створений.
Щодо механізму призначення керівника закладу загальної середньої освіти
 
Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.
При цьому Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії ради ОТГ Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.
Оскільки у Вашій ОТГ не створено відділу освіти (уповноваженого радою органу в сфері освіти), то механізм призначення керівника закладу загальної середньої освіти такий:
  1. Сільська рада затверджує Положення про конкурс посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що оприлюднюється.
  2. Відповідно до термінів, визначених у Положенні, відбувається подача документів кандидатами та власне конкурс, результатом якого є визначення особи-переможця на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.
  3. Така особа призначається за результатами конкурсу розпорядженням голови сільської ради, і з нею укладається строкова трудова угода спочатку на 2 роки. Далі термін може бути продовжений на 4 роки і на 6 років (разом не більше 12 років).
 
Щодо порядку затвердження посадової інструкції директора закладу загальної середньої освіти
Відповідно до частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Тобто з моменту укладення з працівником трудового договору розпочинаються трудові правовідносини. Однією з основних умов трудового договору є трудова функція працівника, яка визначається відповідно до його конкретної роботи, кваліфікації, професії. Нині є велика кількість різних посад і професій. На основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису для їхнього розмежування через чітке визначення конкретних функціональних обов’язків, які мають виконувати певні працівники, власник або уповноважений ним орган розробляє та затверджує такий локальний правовий документ, як посадові інструкції, наявність яких є обов’язковим елементом на кожному підприємстві, в установі, організації.
Посадові інструкції регулюють організаційно-правовий статус працівників і визначають їхні конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівників.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний мати в наявності відповідно до норм законодавства розроблені посадові інструкції працівників. Посадові інструкції складаються для всіх посад (професій), зазначених у штатному розписі, отже, відповідно й на керівника закладу освіти.
Посадові інструкції затверджуються наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженого ним органу. Після того, як посадова інструкція буде затверджена керівником або уповноваженим ним органом, вона обов’язково має бути доведена до відома працівника під підпис.
Отже, у Вашому випадку посадову інструкцію керівника закладу освіти затверджує голова ради своїм розпорядженням, а посадові інструкції працівників закладу освіти затверджує керівник цього закладу відповідним наказом.

Аналітичний центр АМУ

1. У позашкільному навчальному закладі "Школа мистецтв" директор школи працює на повну ставку "директора", викладає фортепіано 12 годин на тиждень та ще й оформлена як сумісник у цьому ж закладі, як викладач того ж фортепіано з навантаженням 9 годин на тиждень. Чи можливо поєднання таких посад в одному закладі однією особою? 2. Чи може викладач у позашкільному навчальному закладі працювати на 2,2 тарифної ставки педагогічного навантаження?
Щодо можливості керівника закладу позашкільної освіти працювати за сумісництвом
Відповідно до статті 1021 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України. Так, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї  основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час.
Отже, в одному й тому ж закладі можна працювати на основній роботі та за сумісництвом.
При цьому згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 цієї постанови, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Вважаємо, що викладання музичного предмета належить до викладацької діяльності, тому керівник закладу позашкільної освіти має право здійснювати таку діяльність за сумісництвом.
Керівник закладу позашкільної освіти працює повний робочий день та має 9 годин додаткового педагогічного навантаження за сумісництвом, то при 5-денному робочому дні він працює 1,8 годин за сумісництвом, що не перевищує норму, визначену у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Отже, він має право на 9 годин додаткового педагогічного навантаження за сумісництвом.
 
Щодо можливості викладача закладу позашкільної освіти працювати на 2,2 тарифної ставки педагогічного навантаження
 
Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, а також педагогічних працівників мистецьких шкіл становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Встановлення педагогічного навантаження регулюється Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Згідно із пунктом 63 Інструкції обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі.
При цьому має не порушуватись норма частини першої статті 50 Кодексу Законів про працю України, згідно з якою нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Оскільки 2,2 тарифної ставки становить 39,6 годин на тиждень, то трудові права роботи викладача закладу позашкільної освіти не порушено.
Аналітичний центр АМУ
В позашкільному навчальному закладі ОТГ потрібно ввести посаду працівника відповідального за молодіжну політику. Чи можна в штат закладу ввести, наприклад, посаду "соціальний педагог" або "молодіжний працівник" і згідно яких постанов вони повинні фінансуватись?

Щодо джерел фінансування позашкільних навчальних закладів

Відповідно до підпункту «д» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, належать видатки на позашкільну освіту. Отже, фінансуватись заклади позашкільної освіти мають за кошти бюджету ОТГ.

Щодо введення посади соціальний педагог

Згідно з абзацом четвертим статті 19 Закону України «Про позашкільну освіту» до учасників навчально-виховного процесу належать, зокрема, педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу.

Поряд із тим Типовими штатними нормативами позашкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 не передбачено посади соціального педагога. Тому користуємось нормою пункту другого цього наказу, що надає право керівникам позашкільних навчальних закладів у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу. При цьому пунктом другим Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів передбачено, що штатний розпис позашкільного навчального закладу розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу навчального закладу, контингенту вихованців, учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель і споруд, наявності філій і структурних підрозділів, а також технічних засобів навчання, обладнання та спорядження. Отже, рада ОТГ може також прийняти рішення про введення посади соціального педагога, передбачивши у місцевому бюджеті відповідні кошти у фонді оплати праці на заклад.

 

Щодо введення посади молодіжний працівник

У переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, відсутня посада «молодіжний працівник». Вважаємо недоцільним вводити таку посаду, оскільки таким чином особа, що займе цю посаду, буде позбавлена прав, які мають відповідно до чинного законодавства педагогічні працівники. Окрім того, посада «молодіжний працівник» відсутня у переліку посад, поданих у Національному класифікаторі професій України.

Аналітичний центр АМУ

На підставі яких документів видається довідка про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї. Чи можливо в даному випадку застосовувати Довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 р. № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».
Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 5.11.2005 № 22-1, за документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
Користуватись довідкою про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003  №  204, не заборонено.
Будь ласка, порадьте, на підставі яких документів виконавчий комітет міської ради для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника може видати довідку про те, що чоловік (дружина) а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років. Можливо потрібно вимагати у заявника довіку з ДФС? Баштанська ОТГ.
Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 5.11.2005 № 22-1, за документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, приймаються:
•     довідки відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. За відсутності зазначеного документа й неможливості його одержання факт здійснення догляду може встановлюватись у судовому порядку;
•     довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої допомоги та період її одержання.
Підставою для видачі довідки може бути спільне проживання особи та дитини. Доказом такого можуть бути витяги з реєстрів жителів або інші бази даних, які замінили будинкові книги. У разі відсутності таких – уповноважені працівники підтверджують факт здійснення догляду за дитиною, у тому числі опитуючи сусідів.
Відповідно до статті 26 Закону України “Про освіту” (5 вересня 2017 року № 2145-VIII) керівник закладу освіти призначається засновником. До прийняття Закону України “Про освіту” завідувачів дошкільними навчальними закладами приймав на роботу відділ освіти районної державної адміністрації. Питання: 1. Хто повинен надавати відпустки вищезазначеним працівникам після набрання чинності Закону України “Про освіту”? 2. Чи необхідно передавати трудові книжки вищезазначених працівників головам місцевих рад (міська, сільські)?

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (у Вашому випадку відділ освіти). Тобто засновник (відповідна рада) має прийняти рішення щодо здійснення кадрової політики стосовно керівників заснованих ним закладів дошкільної освіти. Так, засновник може сам здійснювати таке призначення, а може делегувати цю функцію відділу освіти.

У першому випадку трудові книжки та особові справи мають зберігатись у засновника, в другому ‒ у відділі освіти. Відповідно підготовку розпорядчого документа про відпустки керівників закладів освіти у першому випадку готує засновник, у другому уповноважений ним орган.

Аналітичний центр АМУ

Усі заклади дошкільної освіти у нашому районі були створені до введення нового Закону України «Про освіту». Згідно з чинним законодавством відбувалося призначення завідувачів та педагогічних працівників. Керуючись Розділом ХІІ Закону України «Про освіту» в частині «Дошкільна освіта» внесені зміни. А саме: відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. Оскільки засновниками закладів дошкільної освіти є сільські ради, а у пункті 10 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що сільський, селищний, міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, окрім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, то постає питання чи правомірно в такий спосіб призначення нового директора закладу дошкільної освіти сільським головою та які повноваження має відділ освіти?

Згідно з частиною другою статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» на посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (у Вашому випадку відділ освіти).

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти (сільський голова від імені ради) або уповноважена ним особа (начальник відділу освіти) укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Участь у розробленні положення може брати орган управління освітою (відділ освіти).

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сільської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти.

Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу. Отже, оголошення, проведення конкурсного відбору й укладання контракту з керівником закладу освіти можливо лише у зазначених вище випадках.

Оскільки Закон України «Про освіту» набув чинності лише у вересні 2017 року, його норми не стосуються осіб, які були призначені до цього часу, тобто вони продовжують працювати відповідно до укладеного під час прийняття на роботу трудового договору.

Аналітичний центр АМУ

Просимо надати роз’яснення: чи повинен Відділ освіти (головний розпорядник коштів) передбачувати в кошторисі видатки на проходження періодичного медичного огляду працівників загальноосвітніх шкіл та закладів дошкільної освіти, чи даний медичний огляд повинен проводитись закладом охорони здоров’я безкоштовно. На даний час районна лікарня, де проводиться медогляд працівників освіти, наполягає щоб медогляд проводився за рахунок коштів загальноосвітніх шкіл та закладів дошкільної освіти. Лікарня трактує абзац другий пункту 2 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» наступним чином: «Витрати закладів та установ охорони здоров'я, повʼязані з проведенням обовʼязкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу (мається на увазі бюджетний заклад, працівники якого проходять медичний огляд) та установи охорони здоровʼя (тільки для працівників установи охорони здоровʼя)».

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку проведення обовʼязкових профілактичних медичних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обовʼязковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23 травня 2001 року № 559, «витрати закладів та установ охорони здоровʼя, повʼязані з проведенням обов'язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоровʼя».

Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів ОТГ, належать видатки на освіту. Оскільки у межах компетенції ради є утримання закладів освіти, засновником яких вона є, то відповідно кошти на проведення періодичних медичних оглядів працівників цих закладів мають бути закладені засновником (або уповноваженим ним органом, у Вашому випадку Відділом освіти) або у кошторисах закладів освіти, або перераховані установі охорони здоровʼя, що знаходиться на території адміністративної одиниці.

Аналітичний центр АМУ

1. Чи правильно ми розуміємо, що повноваження преміювання працівників школи, як технічних, так і педагогічних, належать виключно до компетенції директора закладу? Чи правильною є послідовність дій: директор видає наказ про преміювання працівника, а централізована бухгалтерія відділу освіти проводить відповідні нарахування і виплату? 2. Яким категоріям працівників передбачена надбавка за складність і напруженість у роботі, чи взагалі такий вичерпний перелік (йдеться за надбавку, що призначається до 50% від посадового окладу за наказом керівника, в межах фонду оплати праці, чи передбачена вона в однаковій мірі економісту, бухгалтеру, юристу відділу освіти)? 3. Відповідно до якого нормативно-правового акту відділ освіти має право здійснити перевірку фактичного проведення гурткових занять, а також перебування на робочому місці у робочий час працівників закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти? 4. Школи були передані у спільну власність ОТГ з 01.01.2018 року, в результаті проведеного аналізу виявилося, що має місце значна кількість випадків нефахового викладання предметів, наприклад, учитель математики викладає історію і т.д., хоча фахівці відповідної спеціальності у школах є. Директори мотивують таку ситуацію недостатньою кількістю тижневого навантаження для того чи іншого вчителя. Яким нормативним документом обґрунтувати недопустимість нефахового викладання в школах? Як на цю ситуацію може вплинути Відділ освіти?

Щодо механізму преміювання працівників закладу загальної середньої освіти

Відповідно до статті 143 Кодексу законів про працю України до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобовʼязаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

Відповідно до підпункту «в» пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій дано право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

При цьому враховуємо, що преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Відповідно до пункту 11 додатка до постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710 установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

Отже, керівник закладу загальної середньої освіти має право здійснити преміювання працівників закладу, якщо це передбачено колективним договором та у межах фонду оплати праці. При цьому преміювання самого керівника закладу знаходиться в компетенції органу управління освітою, у Вашому випадку Відділу освіти. Так, керівник закладу готує наказ та передає до централізованої бухгалтерії для здійснення відповідних виплат.

 

Щодо категорій працівників, яким передбачена надбавка за складність та напруженість у роботі

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, пунктом 4 якого регулюється можливість встановлення надбавок педагогічним працівникам. Зокрема, підпунктом 2 пункту 4 передбачено надбавку у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за складність, напруженість у роботі.

При цьому ці надбавки встановлюють працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, що мають статус національних.

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту» система освіти ‒ сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти. Вважаємо органи управління освітою такими, що належать до освітньої установи, а отже, на їх працівників також розповсюджується норма наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 щодо встановлення надбавки за складність, напруженість у роботі.

 

Щодо нормативно-правового регулювання повноважень відділу освіти на здійснення перевірки фактичного проведення гурткових занять, а також перебування на робочому місці у робочий час працівників закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про освіту» управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу здійснює, зокрема, засновник або уповноважений ним орган.

Оскільки фактичне проведення занять та робочий час працівників закладів освіти належним чином обліковуються і на підставі такого обліку здійснюється виплата заробітної плати (у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету), на виконання абзацу шостого частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник (уповноважений ним орган) має право здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти і приймати в межах своєї компетенції відповідні рішення.

 

Щодо нормативного документа, який регулює недопустимість нефахового викладання в школах

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України «Про загальну середню освіту» обов’язком закладу освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є створення умов для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти. У той же час згідно з абзацом шостим статті 36 Закону України «Про загальну середню освіту» контроль за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, знаходиться в межах компетенції органів управління освітою. Якщо під час перевірки буде виявлено невідповідність навчальних досягнень учнів Державним стандартам, у тому числі через відсутність відповідної фахової освіти у педагогічних працівників, органом управління освітою може бути рекомендовано керівнику закладу освіти привести до відповідності тарифікаційні списки. При цьому зауважуємо, що відповідно до Кодексу законів про працю України педагогічні працівники про зміну в оплаті праці мають бути попереджені за два місяці. На нашу думку, логічно провести такі перевірки до початку розподілу педагогічного навантаження педагогічних працівників на наступний навчальний рік.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)